บริษัท จุฑามารีน จำกัด และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจดังนี้

  • การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว
  • การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
  • การบริหารจัดการเรือ
  • การบริหารจัดการคนประจำเรือ
  • การขนถ่ายสินค้า
  • การซ่อมและการบำรุงรักษาเรือ
  • การซื้อขายเรือ
  • การเป็นตัวแทนเรือ

ในฐานะผู้นำทางด้านการให้บริการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการรับขนส่งสินค้าให้กับเหล่าชุมชนการเดินเรือนานาชาติมาทั่วโลกตั้งแต่ปี 2520 (รวมด้วยกับบริษัทย่อย) บริษัท จุฑามารีน จำกัด และ บริษัทย่อย พร้อมที่จะให้บริการที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเดินเรือครบวงจรตั้งแต่ การขนส่งสินค้า การเป็นตัวแทนการค้าทางน้ำระหว่างประเทศ การบริหารจัดการเรือ การจัดหาคนเรือ การซ่อมบำรุงเรือ และ การซื้อขายเรือ ด้วยประสบการณ์ บุคคลกรที่มีความสามารถ และเครือข่ายคู่ค้าที่มีอยู่ทั่วโลกทำให้ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการที่ดีที่สุดในการเดินเรือของไทยด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง