บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ให้บริการเดินเรือในเส้นทางประจำระหว่างประเทศญี่ปุ่น – ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกชมรมสายการเดินเรือญี่ปุ่น – ไทยในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเป็นสมาชิกชมรมสายการเดินเรือไทย – ญี่ปุ่น ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2519
ปี พ.ศ. 2525 กลุ่มของพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเริ่มบริหารงานโดยยึดนโยบายเดิมคือการให้บริการโดยเรือไทย พร้อมกันนั้นก็ขยายการให้บริการไปยังธุรกิจต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลและการรับบริหารจัดการเรือ ส่งผลให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจของธุรกิจพาณิชยนาวี
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นของบริษัทเป็นเงินจำนวน 40 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท หลังจากนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงหลักๆ มีดังนี้

  • วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท
  • วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2544 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 480 ล้านบาท
  • วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 860 ล้านบาท
  • วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ลดทุนจดทะเบียนเป็น 344 ล้านบาท โดยการลดราคาพาร์ลงจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท
  • วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ลดทุนจดทะเบียนเป็น 258 ล้านบาท โดยการลดราคาพาร์ลงจากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 3 บาท
  • วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 325.35 ล้านบาท
  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350.70 ล้านบาท

ปัจจุบันนี้ บริษัท จุฑามารีน จำกัด ยังคงขยายาการให้บริหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือเพื่อ เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การให้บริการของบริษัทสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และตลากการค้าทางทะเลทั่วโลก