บริษัท จุฑามารีน จำกัด

           และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจดังนี้

  • การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว
  • การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
  • การบริหารจัดการเรือ
  • การบริหารจัดการคนประจำเรือ
  • การขนถ่ายสินค้า
  • การซ่อมและการบำรุงรักษาเรือ
  • การซื้อขายเรือ
  • การเป็นตัวแทนเรือ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการหลักของบริษัทฯ ได้แก่ การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา และการรับบริหารจัดการเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว

เป็นการรับจ้างเหมาทั้งตัวเรือและคนประจำเรือเพื่อรับขนส่งสินค้าจากเมืองท่าแห่งหนึ่งไปยังเมืองท่าอีกแห่งหนึ่ง ผู้เช่าชำระค่าเช่าตามจำนวนน้ำหนักสินค้า หรือคิดเหมา เรือของบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านนี้จะเดินทางระหว่างเมืองท่าในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ เน้นเส้นทางระหว่างประเทศไทย-ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่เรือรับขนออกจากประเทศไทยเป็นสินค้าเกษตร เช่น น้ำตาลดิบ ข้าว มันสำปะหลังและแร่ สินค้าที่รับขนเข้ามาได้แก่ สินค้าเหล็ก สินค้าโครงการของรัฐบาล และเครื่องจักร แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำเช่นในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมุ่งไปที่การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา

การให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา

เป็นการรับจ้างเหมาตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยที่เจ้าของเรือยังคงเป็นผู้บริหารจัดการเรือ และผู้เช่าเรือเป็นผู้กำหนดเมืองท่าและเส้นทางการเดินเรือ เรือของบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านนี้เป็นเรือเอนกประสงค์ สามารถเดินทางได้ทั่วโลกตามแต่ผู้เช่าเรือจะกำหนดและตกลงกันในสัญญา บริษัทฯ คัดเลือกผู้เช่าเรือโดยการติดต่อผ่านนายหน้าที่เชื่อถือได้ การให้บริการรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลาช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและการหาสินค้าและให้รายได้ที่แน่นอน ในปี 2556 บริษัทได้นำเรือจำนวน 6 ลำให้บริการรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง

การรับบริหารจัดการเรือ

บริษัทฯ เริ่มให้บริการด้านนี้ในปี 2550 โดยรับบริหารจัดการทั้งด้านปฏิบัติการและด้านคนประจำเรือ การที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับบริหารจัดการเรือที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นและหลากหลายประภท เช่น เรือ Roll-on/Roll-off และเรือซึ่งมีอุปกรณ์ยกขนสินค้าหนัก สำหรับการเดินทางทั่วโลก องค์ประกอบของเรือซึ่งบริษัทฯ รับบริหารจัดการ ประเภทเรือ : เรือเอนกประสงค์ เรือ Roll-on/Roll-off เรือซึ่งมีอุปกรณ์ยกขนสินค้าหนัก ธง : ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศปานามา สมาคมจัดชั้นเรือ : Nippon Kaiji Kyokai (ประเทศญี่ปุ่น) DNV GL Class (ประเทศเนเธอร์แลนด์-เยอรมัน) และ RINA (ประเทศอิตาลี)