บริษัท จุฑามารีน จำกัด

ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยมี บริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางทะเลเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

พนักงานบริษัท:

จำนวนพนักงานบริษัท ณ วันที่ 28 ก.พ. 2558

จำนวนพนักงานบริษัท

จำนวนลูกเรือ

พนักงานทั้งหมด

บริษัท จุฑามารีน จำกัด – บริษัทแม่

ประกอบธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก ให้บริการเดินเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter)
การบริหารจัดการเรือ (Ship Management) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือ
ได้แก่ การเป็นนายหน้าจัดหาสินค้า การเป็นนายหน้าซื้อขายเรือ และการเป็นนายหน้าเช่าเรือ

บริษัทย่อย 1 – บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง จำกัด

บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจหลักคือบริหารจัดการเรือ (Ship Management)

บริษัทย่อย 2– บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัด

บริษัทย่อยซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับ นอร์ดาน่า ไลน์ เอเอส ประเทศเดนมาร์ก มีทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท
และลงทุนในเรือเดินทะเลแบบเอนกประสงค์ขนาด 12,580 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ ชื่อเรือ เฟรเดนสบอร์ค

บริษัทร่วม – บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด  

บริษัทร่วม ประกอบธุรกิจเกืยวเนื่องกับการขนส่งทางทะเล  ได้แก่
การขนถ่ายสินค้าในเรือ การเป็นตัวแทนเรือ การซ่อมเรือ และการขนส่งภายในประเทศ